Skip to content

Digital Strategi og dens elementer

Er det noe vi har lært dette semesteret, så er det at digitaliseringen som har skjedd de 15 årene frem til i dag er langt fra over.  Nye innovasjoner innen teknologi, systemer og hvordan man selger, markedsfører og leverer verdi til kunder vil fortsette å komme de neste årene. Samtidig øker antall mennesker som har tilgang på internett. Målinger viser at det var 4,57 milliarder aktive brukere på internett i April 2020 (kilde), noe som tilsvarer 59% av verdens befolkning. Carl Størmer forteller i sitt blogg innlegg at 90% av dagens innhold ikke fantes for 5 år siden. Med andre ord: alt skjer digitalt – noe dagens organisasjoner må henge med på. 

I en digital hverdag hvor nye løsninger kommer raskere enn man klarer å lære seg de gamle, må organisasjoner ha en digital strategi. Men hva er egentlig en digital strategi? Googler du hva definisjonen er, finner du raskt ut at det eksisterer en mengde delte meninger på hva en slik strategi skal innebære. Det du da kan gjøre er å lese deg opp på det og se på hva som er felles for alle resultatene i søkemotoren. Eller så kan du lese dette innlegget fra topp til bunn, så skal vi fortelle deg hva som er viktig i en digital strategi. 

Forutsetninger for en god digital strategi

Hvorfor?

Det er som sagt ikke noen fasit på hvordan en digital strategi skal utformes eller hva som er de viktigste punktene å ha med. Alt er forskjellig og vil variere fra bransje til bransje og organisasjon til organisasjon. Uavhengig av det er det bevist at de virksomhetene som skiller seg ut har en annen logikk når det kommer til å tenke på virksomheten sin. Simon Sinek presenterte denne logikken en TED talk som i skrivende stund er sett over 12 millioner ganger på Youtube. Her forklarer han at suksessfulle selskaper alltid begynner med å svare på hvorfor de gjør som de gjør, istedenfor å begynne med å tenke på hva de gjør. I en bransje er det den som klarer å kommunisere hvorfor de gjør som de gjør som vinner, slik som Apple. For å kunne kommunisere verdi til potensielle kunder og få dem interessert i å kjøpe noe er man nødt til å formidle hvorfor organisasjonen eksisterer. Dette gjelder også for digitale strategier. 

Visjon og mål

Hva er det organisasjonen vil oppnå? Finn ut hva man ønsker å oppnå de neste 3-5 årene, dette kan være et spesifikt salgstall, markedsandeler eller noe helt annet. Dette målet skal bygge på bedriftens visjon og hvorfor man gjør som man gjør. 

Omverden og dens påvirkning på din organisasjon

For å kunne danne en grundig og god digital strategi må du forstå omverdens påvirkningskraft på organisasjonen. Ved å gjennomføre en PESTEL analyse danner du deg et bilde av «makro miljøet» er med på å forme din bedrift. PESTEL går inn på politiske, økonomiske, sosiologiske, teknologiske, lovgivende og miljømessige innvirkninger. Svarene du får her gir en pekepinn på hvilke muligheter og trusler som eksisterer i markedet og dine omgivelser, ved å se på nåværende og en tenkt fremtidig situasjon. 

Interne ressurser og aktiviteter

Uten noen kartlegging av organisasjonens ressurser og mulige aktiviteter vil du ikke klare å danne et bilde av hvordan du skal nå målene dine. En bedrifts ressurser er avgjørende for hvilke digitale aktiviteter den vil være i stand til å utføre, som igjen avgjør hvordan bedriften vil prestere. Ressurser kan være menneskelige, fysiske, organisatoriske, immaterielle og finansielle. De menneskelige ressursene som for eksempel læring er dynamiske ressurser, disse forbereder og skaper nye ressurser på veien. Når kartlegging av ressurser og aktiviteter er gjennomført vil du være i stand til å se på dine muligheter og kompetanser på teknologiske, finansielle og organisatoriske nivå. Ut i fra dette vil du kunne si noe om hva som er bedriftens sterkeste og svakeste punkter. 

Ut ifra dine analyser, hva er du i stand til å gjøre?

Etter å ha gjennomført de overnevnte analysene er det på tide å samle det hele opp i en konklusjon for å se hva organisasjonen bør gjøre for å sikre suksess i fremtiden. Har du ledig kapasitet i ressurser for å kunne utføre andre, mer krevende aktiviteter en det du gjør nå? Her han du bruke en SWOT analyse for å se på omgivelsenes muligheter og trusler, samt organisasjonens styrker og svakheter. 

Målmarked og målgrupper

Nå er du kommet til planleggingsfasen, hvor man må finne de beste måtene å segmentere markedet på. Samtidig må du også finne ut hvilke valg organisasjonen må ta for å nå målmarkedet og hvordan man skal posisjonere seg. 

En vanlig og smart måte å segmentere markedet på er ved bruk av personas. Disse personasene er fiktive personer som beskriver dine idelle kunder basert på data, intervjuer og generelle oppfatninger. Det er viktig at hele organisasjonen er med på å utvikle disse, slik at de blir mest mulig lik de kundene man vil nå. Personasene inneholder ofte hvilke kanaler denne kunden kan treffes i, hvilke søkeord de bruker når de leter etter svar på problemer, hva de syntes er lav og høy pris og hva som skal til for at de anbefaler produktet ditt videre. 

Mål og markedsmiks

Etter de overnevnte valgene er tatt, må de oversettes til mål som bedriften skal oppnå i de kommende kvartalene. Husk at visjonen indikerer en ønsket posisjon i fremtiden, mens målene du setter for organisasjonen omfatter en kortere periode. OKR er et fantastisk system for å sette mål i digitale strategier. Tenk på OKR som en måte å koble sammen virksomhet, ansatte og personlige mål. Ved å bruke dette systemet gjør du det mulig for hele organisasjonen å trekke i samme retning, samtidig som det hele veien er målbart – en sentral del i den digitale verden.

Hva skal den nye markedsmiksen bestå av? Her tar du i betrakting alt det du har funnet ut av over også setter du sammen de digitale aktivitetene organisasjonen skal gjøre fremover. Bør dere fokusere mer på betalte annonser? Kan dere starte podcast med mål om å dra inn flere kunder? Bør dere bli flinkere på kampanjer i Facebook? Hvordan kan kundeservice gjøres mer tilgjengelig via chat og raskere respons?

Disse aktivitetene skal sees opp mot OKR målet og key resultsene bedriften har satt. Det er viktig å se på hvordan hver aktivitet kan måles for å analyseres og forberedes underveis. Lag derfor en oversikt over de viktigste KPI´ene er til de forskjellige digitale aktivitetene virksomheten skal utføre. 

Du har valgt retning, nå gjenstår det kun å implementere

Nå har den digitale strategien tatt form og skal implementeres. Din digitale strategi viser sammenhengene mellom kundene man konkurrerer om, aktivitetene man må utføre, og ressursene du trenger for å konkurrere best mulig. Forretningsmodellen din tar dette ett steg videre og spesifiserer mer i detalj hvordan bedriften må gå frem for å implementere logikken i praksis. Dermed blir forretningsmodellen, og alle dens komponenter, koblingen mellom din strategi og hvordan den skal implementeres. 

Digital strategi skiller seg fra tradisjonelle markeds strategier ved at det samles enorme mengder data som kan analyseres og måles. Dette er det viktigste man kan gjøre underveis for å nå målene som er satt. Ved å følge med på og analysere aktivitetene er man i stand til å optimalisere og tilegne seg kunnskap om målgruppens atferd og vaner – som igjen gjør at du i neste periode kan utføre dine aktiviteter enda bedre. 

Ingen fasit, tilpasningsdyktighet er nøkkelen

Dette blogg innlegget har nå drøftet hvordan man utvikler og implementerer en god digital strategi. Selv om det kanskje ser enkelt ut er det ikke alltid realiteten. Hele strategien bygger på oppfatninger og til beste evne en spådom om fremtiden – noe som sjelden treffer spot on! Dermed vil vi påpeke at det viktigste i en digital strategi er å være tilpasningsdyktig og fleksibel på taktikken. Den utvalgte digitale strategien gir den en retning, men skal ikke være for detaljert på hvordan man kommer seg dit. 2020 har vist oss nettopp dette – de virksomhetene som klarer å omstille taktikken sin etter omstendighetene (convid-19) har større sjans for å overleve eller enda bedre, bli større en de var ved inngangen av året. 

Som vi nevnte innledningsvis er innovasjon og digitalisering langt fra over. Stadig dukker det opp selskaper som utfordrer store, veletablerte selskaper. De nye selskapene har en fordel ved at de bygges opp fra bunn med fokus på kundene, ikke produkter. Samtidig som de er data-drevet og dyktig på å tilpasse seg raskt. De store selskapene bruker tid på dette, da de må omstille hele organisasjonen fra topp til tå. Dermed er sjansene stor for å bli et offer for disruptiv innovasjon utført av mindre bedrifter med færre ressurser. 

Det viktigste i en digital strategi

En god virkelighets oppfattelse av omverden blandet med sterkt tilpasningsdyktighet på veien mot målet vil vi si er det viktigste i en digital strategi. Ved å bruke data for å tilrettelegge og optimalisere kontinuerlig vil du kunne konkurrere med de beste. Alltid fokuser på nytenking og hvordan du kan forbedre din forretningsmodell. Det å legge ressurser i det man allerede gjør er å prioritere gårsdagens teknologi – det handler om å gjenføde egen virksomhet gjennom å omstille sin kompetanse til nye forretningsmodeller som samspiller med ny teknologi og samfunnsutviklingen. 

Dette innlegget er skrevet som svar på oppgave 5e på eksamen digital markedsføring DIG2103

Kilder: 

Digital Marketing Fundamentals: from strategy to ROI. 2018, Marjolien Visser m.fl

Strategiboken. 2017, Lasse B. Lien m.fl


Published inUncategorized

One Comment

  1. Hei Christoffer! Så bra innlegg om digital strategi. Du skriver meget godt og har en fin struktur på blogginnleggene. Bra argumenter og gode forklaringer på begrepet. Husk å kilde til bildene du bruker 🙂 God sommer og lykke til videre!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *